I.               Identitatea Operatorului și date de contact

1.     B&C DELTAPRIM SERVICES SRL (în continuare „Societatea” sau „Operatorul”) are calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 (în continuare „Regulamentul”), în relație cu beneficiarii bunurilor și serviciilor pe care le oferă (în continuare „Beneficiari”).

2.     Atributele de identificare ale societății sunt după cum urmează:

a.     Sediu social:       str. Isaccei nr. 40;

b.     Număr de înregistrare în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea : J36 / 428 / 2018;

c.      Cod unic de Înregistrare: 39750377.

3.     În orice chestiuni legate de prelucrarea datelor cu caracter personal Societatea poate fi contactată la următoarele coordonate:

a.     Poștă:   str. Isaccei nr. 40;

b.     E-mail: office@outliers.ro ;

c.      Telefon: 0757170536

II.              Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

4.     Scopul principal al prelucrării datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor este prestarea de către Societate a serviciilor sale în contextul:

a.     Încheierii și executării contractelor, conform art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament;

b.     Prezentarea și promovarea bunurilor și serviciilor pe care le pune la dispoziția Beneficiarilor, conform art. 6 alin. 1 lit. a și art. 6 alin. 1 lit. f din regulament.

c.      Îndeplinirea unor obligații legale, conform art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament;

d.     Protejarea și/sau realizarea intereselor sale legitime, conform art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament. 

5.     Interesele legitime ale societății, relevante în prelucrarea datelor cu caracter personal implică:

a.     Prelucrarea datelor în vederea realizării activității societății (contabilitate, marketing indirect, management, stocare baze de date electronice, etc.

b.     Colectarea de date statistice pentru îmbunătățirea serviciilor prestate prin intermediul site-ului de internet,

c.      Arhivarea datelor pentru a garanta executarea contractelor,

d.     Prelucrarea datelor în cadrul unor acțiuni judiciare. 

6.     Societatea prelucrează date cu caracter personal ale beneficiarilor pentru a realiza comunicări directe de marketing. Prelucrarea datelor în acest scop se realizează doar cu consimțământul beneficiarilor. Consimțământul poate fi retras oricând, prin transmiterea către Societate a unei Cereri în acest sens la una dintre coordonatele de contact indicate, acest lucru neafectând însă legalitatea prelucrării până la acel moment.

7.     În exercitarea activității sale, Societatea nu recurge la decizii automatizate în relație cu Beneficiarii.

III.            Categorii de date prelucrate

8.     Categoriile de date prelucrate de Societate sunt în principal cele comunicate de Beneficiari. În cazurile în care datele nu sunt colectate de la Beneficiari, Societatea aduce la cunoștința beneficiarilor în mod transparent, direct sau prin publicare, categoriile de date prelucrate și condițiile prelucrării.

9.     Categoriile de date prelucrate de Societate sunt: date de identificare ale Beneficiarului (nume, prenume, cod numeric personal), date de contact ale Beneficiarului (adresă de domiciliu/contact, număr de telefon, e-mail), date de identificare a contractului (număr unic de contract, cod numeric personal), date de identificare a instrumentului de plată (nume și prenume deținător card, număr card, data expirării cardului, cod securitate), date privind navigarea pe site-ul societății (IP, locație, pagini accesate). 

IV.             Persoane cărora li se divulgă datele 

10.   Societatea divulgă date cu caracter personal salariaților autorizați și terților prin intermediul cărora livrează bunurile sau prestează serviciile sale precum curieri, contabili, mecanici. 

11.   În toate cazurile, Societatea a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura o transmitere și o prelucrare confidențială, transparentă și securizată a datelor către și de către aceste categorii de persoane terțe.

12.   În unele cazuri, Societatea poate divulga date cu caracter personal autorităților și instituțiilor statului, în îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății sau în cadrul unor acțiuni întreprinse de această categorie de terți în exercitarea atribuțiilor lor legale. 

13.     Beneficiarii pot solicita Societății indicarea în concret a tuturor terților cărora le sunt dezvăluite date cu caracter personal prin transmiterea unei cereri în acest sens la oricare dintre coordonatele de contact indicate mai sus.

V.              Durata de stocare

14.   Societatea va stoca datele cu caracter personal procesate, în condiții de siguranță, pentru perioada minimă impusă de lege sau de realizarea interesului său legitim, în funcție de categoriile de date prelucrate.

15.   Ca regulă de principiu, datele Beneficiarilor for fi stocate pentru o perioadă de 3 ani de la momentul încetării raporturilor juridice în baza cărora Societatea a realizat prelucrarea. În lipsa unui alt temei legal de procesare, după expirarea acestei perioade, datele vor fi ștersese.

VI.            Drepturile persoanei vizate de prelucrare.

16.   Operatorul promovează transparența și controlul în tot ceea ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor sale. În acest context este important de reținut că potrivit Regulamentului, toate Persoanele Vizate beneficiază de o serie de drepturi în relația cu Operatorul, după cum urmează:

a.     dreptul de a avea acces la date - Operatorul va comunica Persoanelor Vizate, la cerere, și în principiu gratuit, informații privind categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora le-au fost divulgate sau urmează să fie divulgate, temeiul legitim al prelucrării și al divulgării, perioada preconizată de stocare sau criteriile de determinare a acestei perioade, și eventual, existența unui proces decizional automatizat și/sau crearea de profiluri.

b.     dreptul de a solicita rectificarea datelor - în situația în care există erori cu privire la datele prelucrate, Persoana Vizată are posibilitatea să ceară Operatorului rectificarea și/sau completarea acestora. Operatorul va comunica cererea de rectificare tuturor terților ce procesează în numele său respectivele date cu caracter personal și va verifica modul de soluționare a cererii de către terți, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

c.      dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor – Operatorul va restricționa prelucrarea datelor (cu excepția stocării) în următoarele situații:

                                          i.         atunci când s-a constatat inexactitatea datelor prelucrate, pentru perioada necesară verificării inexactităților și eventual rectificării acestora;

                                         ii.         când prelucrarea este ilegală iar Persoana Vătămată se opune ștergerii acestor date solicitând în schimb restricționarea prelucrării;

                                       iii.         când pentru Operator prelucrarea datelor nu mai este necesară însă Persoana Vizată le solicită pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau

                                        iv.         în perioada în care se verifică dacă într-un anumit caz de prelucrare interesul legitim al Persoanei Vizate prevalează asupra interesului Operatorului.

d.     Dreptul de a solicita ștergerea datelor – Operatorul va șterge datele, la cerere,  în situația în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu mai subzistă niciun temei legal pentru prelucrare, precum și în situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.

e.     Dreptul de a solicita transferul datelor către un alt operator – La cererea Persoanei Vizate, Operatorul va transmite datele solicitate către un terț indicat de aceasta.

f.      Dreptul de a se opune prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri – în lipsa consimțământului Persoanei Vizate, emis conform legii, Operatorul nu va prelucra datele acesteia în scopuri de marketing..

g.     Dreptul de a se opune unui proces decizional automatizat.

h.     Dreptul de a-și retrage consimțământul atunci când prelucrarea se face în temeiul acestuia, cu mențiunea că prelucrările realizate anterior retragerii consimțământului sunt valide.

17.Pe lângă exercitarea drepturilor indicate mai sus, aveți posibilitatea sesizării oricăror nereguli privind prelucrarea de către Operator a datelor dvs. la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa de contact www.dataprotection.ro.

18.   Pentru informații suplimentare privind condițiile în care Societatea prelucrează date cu caracter personal, puteți accesa site-ul www.outliers.ro, secțiunea „Politică de confidențialitate”, sau ne puteți contacta direct la oricare dintre adresele de contact cuprinse în prezenta Informare.

Product added to wishlist